sboe

State Board of Education
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Văn Phòng Thanh Tra

Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục Công Lập của DC là một văn phòng chính phủ công bằng, độc lập và trung lập, sử dụng biện pháp hòa giải và giải quyết xung đột để xử lý các khiếu nại và quan ngại của phụ huynh và gia đình về giáo dục công lập tại Quận Columbia. Văn Phòng sử dụng phương pháp tiếp cận “Thanh Tra Hoạt Động”. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm lên tiếng về sự bất bình đẳng mang tính hệ thống ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em trong thành phố của chúng ta.