sboe

State Board of Education
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Quy Trình Của Chúng Tôi

Cách Thức Chúng Tôi Cung Cấp Hỗ Trợ: Quy trình

Vai trò của Văn Phòng Thanh Tra là:

Phản hồi các khiếu nại và quan ngại, và phục vụ với tư cách là nguồn lực thông tin cho các gia đình và học sinh.

Giảm mâu thuẫn và khôi phục các mối quan hệ thông qua những biện pháp giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột sáng tạo.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức cộng đồng, LEA và các bên liên quan đến giáo dục về những vấn đề giáo dục công lập.

Hoạt động với tư cách hệ thống cảnh báo sớm các vấn đề và xu hướng mới, mới nổi cho các nhà lãnh đạo trường học, các bên liên quan đến giáo dục và cán bộ được bầu/chỉ định.

Tận dụng các xu hướng trường hợp để đóng góp cho các cuộc trò chuyện toàn thành phố liên quan đến hệ thống giáo dục liên ngành để thực hiện thay đổi mang tính hệ thống.

 

Để hoàn thành vai trò này, chúng tôi tuân thủ quy trình sau:

Cách Chúng Tôi Phục Vụ: Quy Trình Của Chúng Tôi

Thu Thập Thông Tin

Mô tả vấn đề của khách hàng qua điện thoại hoặc biểu mẫu thu thập thông tin trực tuyến có thể dẫn đến biện pháp giải quyết ngay lập tức hoặc tư vấn thêm.

Tư Vấn

Tích cực lắng nghe, xác định vấn đề, khám phá các lựa chọn có thể dẫn đến biện pháp giải quyết hoặc can thiệp.

Can Thiệp

Xem xét, nghiên cứu và phân tích các tài liệu trường hợp. Hợp đồng với nhân viên nhà trường. Tổ chức hoặc tham dự các cuộc họp hay hòa giải nếu thích hợp.

Giới Thiệu

Đến nhà trường, cơ quan, hoặc để can thiệp của bên thứ ba.

Giải Quyết

Tinh Chỉnh Quy Trình và Thông Lệ

Cung Cấp Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cho Các Trường

Lập Khuyến Nghị Mức Độ Chính Sách và Mang Tính Hệ Thống

Bằng cách tuân thủ quy trình này, chúng tôi:

Đảm Bảo Quyền Tiếp Cận: Văn phòng của chúng tôi hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục công lập công bằng cho tất cả học sinh, bất kể chủng tộc, tầng lớp, thu nhập, tình trạng khuyết tật hay khu vực cư trú.

Giải Quyết Vấn Đề: Chúng tôi giải quyết các vấn đề được gửi đến chúng tôi bằng cách cung cấp dịch vụ can thiệp trực tiếp cho học sinh và gia đình. Chúng tôi cũng giải quyết những vấn đề tương tự ở cấp độ hệ thống thông qua sự tham gia của chúng tôi với các nhà lãnh đạo giáo dục địa phương, tiểu bang và quốc gia.

Tăng Cường Tiếng Nói của Học Sinh và Gia Đình: Văn phòng của chúng tôi phục vụ như một địa điểm để các gia đình lên tiếng trực tiếp nhằm giải quyết các vấn đề mà con em của họ đang phải đối mặt ở cấp trường.

Trong nhiều trường hợp, những vấn đề như vậy là sự bất bình đẳng mang tính hệ thống khiến con em chúng ta, đặc biệt là trẻ em da màu và học sinh khuyết tật, thất bại.

Giảm Thiểu Sự Bất Bình Đẳng Mang Tính Hệ Thống: Chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm lên tiếng về sự bất bình đẳng mang tính hệ thống ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em trong thành phố của chúng ta.

Chúng tôi tin rằng thông qua công việc của chúng tôi và quan hệ đối tác của chúng tôi với gia đình và nhà trường, chúng tôi sẽ tạo ra một hệ thống không có rào cản, trong đó công bằng giáo dục là trọng tâm chính.

Một hệ thống như vậy sẽ cho phép học sinh và gia đình được hưởng lợi hoàn toàn từ hệ thống các trường công lập của họ.

 

 

 

 

File a Complaint